logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

06:00 - 19:00

Ma t/m Vr

logo

0252-533943

info@speelbrug.nl

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

08:00 - 18:00

Maandag t/m Vrijdag

Privacybeleid

Privacybeleid

In dit sectie van de website geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij m.b.t u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze aanschaft, onze website bezoekt of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt.

Een veilige en bovenal warme plek waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Met de flexibiliteit en vele extra services,  waardoor u als ouder op een comfortabele manier werk en zorg kunt combineren.

Sinds 1997 heeft De Speelbrug zich ontwikkeld tot een organisatie met diverse kinderopvanglocaties in de Bollenstreek , kenmerkend door:

 • Flexibele opvang, incidentele opvang of juist vaste dagen. De kapper, haal- en brengservice, ontbijt en warme maaltijd. Opvang op maat voor elk werkschema.
 • De individuele benadering van elk kind, de snoezelgroepen voor de aller jongsten, de educatieve programma’s voor peuters, evenals de workshops, projecten en kidsclubs voor de oudere kinderen. Optimale ontwikkelingsstimulans voor elke leeftijd.
 • Kwaliteit door persoonlijke benadering, positieve sfeer, ontwikkeling en toetsing. Warm uitgevoerd door gemotiveerde, deskundig opgeleide medewerkers.

Wij, Kindercentrum De Speelbrug, zijn gevestigd aan, Mozartlaan 105, 2215 JW Voorhout.

Kindercentrum De Speelbrug kan uw gegevens op een aantal manier verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert via onze website (www.despeelbrug.nl), onze app gebruikt, via sociale media met ons communiceert of contact met ons opneemt via het contactenformulier op onze website.

Bepaalde informatie die wij ontvangen van overheidsinstanties.

De Speelbrug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ouders/verzorgers

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Geboorteland
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Tel. Thuis (optioneel)
 • Tel. Werk (optioneel)
 • Tel. Mobiel
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Rekeninghouder
 • Werkgever (optioneel)
 • Opleidingsniveau
 • Inkomensverklaring (meerkeuze)

Kind

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Schoolnaam (optioneel)
 • Groep (niet verplicht)
 • Gewenste startdatum opvang
 • Gewenste opvangdagen (optioneel)
 • Soort opvang
 • Locatie opvang
 • Noodnummer 1
 • Noodnummer 2 (optioneel)
 • Huisarts
 • Telefoonnummer huisarts
 • Tandarts
 • Telefoonnummer tandarts
 • Gezondheidsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@despeelbrug.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Binnen De Speelbrug heeft maar een beperkt aantal medewerkers toegang tot persoonlijke informatie, die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bovendien hebben deze medewerkers een geheimhoudingsplicht ondertekend.

De Speelbrug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mochten deze gegevens vervolgens nodig zijn voor de uitvoering van een dienst dan worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard.

Ouders/verzorgers

# Omschrijving Bewaartermijn Wettelijk
1 Geslacht 2 jaar ** Nee
2 Voorletters 2 jaar ** Nee
3 Tussenvoegsels 2 jaar ** Nee
4 Voornaam 7 jaar * Ja
5 Achternaam 7 jaar * Ja
6 Geboortedatum 2 jaar ** Nee
7 BSN-nummer 7 jaar * Ja
8 Geboorteland 2 jaar ** Nee
9 Straat 2 jaar ** Nee
10 Huisnummer 2 jaar ** Nee
11 Postcode 2 jaar ** Nee
12 Plaatsnaam 2 jaar ** Nee
13 Telefoonnummer 2 jaar ** Nee
14 E-mailadres 2 jaar ** Nee
15 IBAN-nummer 2 jaar ** Nee
16 Rekeninghouder 2 jaar ** Nee
17 Werkgever 2 jaar ** Nee
18 Opleidingsniveau 2 jaar ** Nee

*   Mininmaal: We zijn genoodzaakt om dit gegeven te bewaren volgens de wettelijke normen die zijn vastgesteld.

**  Maximaal: Deze termijn wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aanbevolen.

Kind

# Omschrijving Bewaartermijn Wettelijk
1 Geslacht 2 jaar ** Nee
2 Voorletters 2 jaar ** Nee
3 Tussenvoegsels 2 jaar ** Nee
4 Voornaam 7 jaar * Ja
5 Achternaam 7 jaar * Ja
6 Geboortedatum 2 jaar ** Nee
7 BSN-nummer 7 jaar * Ja
8 Schoolnaam 2 jaar ** Nee
9 Groep 2 jaar ** Nee
10 Gewenste startdatum opvang 2 jaar ** Nee
11 Soort opvang 2 jaar ** Nee
12 Locatie opvang 2 jaar ** Nee
13 Noodnummer 1/2 2 jaar ** Nee
14 Huisarts 2 jaar ** Nee
15 Tandarts 2 jaar ** Nee
16 Gezondheidsgegevens 2 jaar ** Nee

*   Mininmaal: We zijn genoodzaakt om dit gegeven te bewaren volgens de wettelijke normen die zijn vastgesteld.

**  Maximaal: Deze termijn wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aanbevolen.

Uw persoonlijke informatie wordt voornamelijk gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

A. Om onze diensten aan u te leveren
Om uw aanmelding te kunnen afhandelen, moeten wij instaat kunnen zijn om de informatie die beschreven is in sectie 2 te kunnen verwerken.

B. Met u te kunnen communiceren
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De Speelbrug verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Speelbrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@despeelbrug.nl.

De Speelbrug heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Met behulp van een wachtwoord.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens, encrypted, via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Bovendien uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Speelbrug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, te sturen naar:

Kindercentrum De Speelbrug
Mozartlaan 105
2215 JW Voorhout
0252 533 943

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Speelbrug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Speelbrug gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Speelbrug gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd  over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Onze privacybeleid wordt voortdurend door onze medewerkers herzien; mocht er veranderingen- en of wijzigingen zijn zullen wij uw informeren door het herziene beleid te publiceren op www.despeelbrug.nl.